Meditatiezinnen

Heilige Aanwezigheid van lévengevende Krachten, ópen mij voor de Liefde van God.  Ik dank u.

Dit is in feite een ópeningsmeditatie.  Als we dit bewust uiten, dan geven we aan dat we verlangen naar, dat we toestaan dat de Liefde van God ons aanraakt, dat ze uit het diepste van onze kernen opborrelt om ons te verlichten en te richten, om ons te vernieuwen en te verénigen met onze Schepper.

God heeft vele onzichtbare Begeleiders bij iedere mens geplaatst om hem te helpen dit Bewustzijn van Liefde te integreren in de huidige fysieke bestaansvorm. In deze meditatie drukken wij het vertrouwen uit in Hun aanwezig zijn, in Hun assistentie en liefdevolle begeleiding.  Wij geven herkenning aan deze onzichtbare hemelse aanwezigen.  Wij hebben Hen nodig, en Zij hebben ons nodig opdat Liefde tot openbaring zou komen.

 

 Vader in de Hemel, wij danken U voor Vrede op aarde.

Deze meditatie benut óns als menselijke schakel, als verbinding tussen boven en beneden om beiden liefdevol te verbinden, om het subjectieve licht van Liefde te ankeren in deze stoffelijke werkelijkheid. Danken is hemel en aarde in Liefde verbinden, aan mekaar binden a.h.w.  Danken is ook de onweerstaanbare gevoelsuiting van de mens die de Liefde van God ervaart.  Danken is zich keren naar het Licht.  Danken is God alle kansen geven om Zijn Volmaaktheid te manifesteren. Danken voor Vrede is alle vertrouwen hebben in God en in Zijn Plan.

 

Groot is Uw Liefde, machtig zijn Uw werken.  Wij danken U voor alles God.

 Wij richten ons hier meer tot de ‘macht’ van God, de máchtige manifestatie van Zijn Liefde.  Hem eren en danken voor zoveel macht en glorie.  Wij doen dit vanuit het besef dat onze begrippen totaal ondergeschikt zijn aan Zijn onnoembare Wijsheid en Kracht.  Deze zin roept ook de bewondering op voor onze superieure Schepper, ook een devotie. Eigenlijk zeggen wij via  deze meditatiezin :

Niet mijn wil Vader, maar Uw Wil geschiede, 

want veel groter dan ‘ik’

is Uw Wijsheid, Uw Liefde en Uw Kracht in en door alles heen.

Wat geen mens voor mogelijk acht, i

is mogelijk in de Liefde van onze Heer.