Omgaan met je angeltjes

Meermaals lezen we in de bijbel dat Jezus bezetenen bevrijdt van hun demonen, gewoon door een bevel van “Onreine geest, ga uit deze mens.”  Zie o.a. Marcus 1:23-26 en 5: 1-20.

 Is dit geen aanwijzing hoe wij met onze kwelduiveltjes moeten omgaan?  Het is al merkwaardig dat Jezus niet spreekt van duivel, of het kwade, maar van ‘onreine geest’.   Het is ook een geestelijke kracht die zich heeft vervuild, die zijn oorsprong kwijt is, die is afgedwaald van de Liefde.  Hij is zo afgedwaald dat hij niet beter meer weet, en daarin zijn leven en bestaan vindt. Daarom zegt hij ook tot Jezus: “Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God?  Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet  pijnigt…”  En hij smeekte Hem met aandrang hem niet buiten het land te zenden. => Ook zij hebben hun leven, ook zij zijn een deel van de schepping; ook zij hebben hun taak en willen dat op hun manier doen.

Men moet niet helemaal bezeten, waanzinnig of crimineel zijn, ook wijzelf hebben behoorlijk wat last van geniepige en geslepen kwelduiveltjes.  Onze geest is ook niet 100 % rein.  Er zitten hier een daar nog wat ‘angeltjes’ (i.p.v. engeltjes) die ons prikken, die ons opstandig en lastig maken.  Waarom?  Omdat we ze nog nodig hebben om ons te wijzen op die karaktertrekken in ons die nog niet zuiver en correct zijn.  Zij confronteren ons met onze eigen staat van zijn, zo dat we er ook bewust van worden en het kunnen corrigeren. Het is dan nog wel een gevecht(je) met dat duiveltje, en ons ego, want het geeft zich niet zomaar gewonnen.  Het zal al zijn listen en krachten aanwenden om ons van onze goede voornemens af te brengen, ons te beletten dat we erin zouden slagen. Zie ook in het bijbelverhaal waar ze Jezus proberen om de tuin te leiden: ‘Laat ons in die varkens toeven…’  Maar het baat niet, ook dezen storten zich onmiddellijk in zee, symbool voor de poel van het verderf, hun gebied van bestaan.

Probeer ook een Jezus’ voorbeeld te volgen hoe je met deze gastjes omgaat.  Vraag hun naam !  Het getuigt op z’n minst al van een evenwaardige houding t.o.v. hen.  Je laat je niet over-heersen door dat rare gevoel, die angst, boosheid, ambetantigheid of wat ook.  Verbindt je met je Goddelijke Kern, met de Christus Jezus en zeg: “Wel raar bezoekertje, wie ben je?  Wat wil je van mij?  Wat wil je mij duidelijk maken.  Waarom ben ik nu eigenlijk lastig, jaloers, angstig…?”   En als ge in alle rust in die verbondenheid kunt blijven, zal je wel een antwoord krijgen.  Ja, zelfs een duiveltje liegt niet !

Als ge zijn naam (de oorzaak) kent, hebt ge er ook macht over.  Je kan naar de wortel van je onvrede gaan, waarmee je ook meestal al direct weet wat je wel te doen staat (vergeven, toleranter zijn, durven aanpakken, vrij laten, jezelf aanpakken, het anders gaan doen…)  Als we dat inzicht hebben, hebben we ook dat wegwijzer-duiveltje niet meer nodig en kunnen we het met een krachtig bevel, vanuit ons hoger bewustzijn de laan (ons wezen) uit sturen: “Ga weg, beste kwelduivel van mij, ik heb niet niet meer nodig.  Ik dank je voor wat je mij hebt bijgebracht, maar ga nu heen naar uw gebied van bestaan.  GA!”

Richt dan uw gedachten (bewustzijn) op het Licht, op de Christus in je, op Jezus Christus, en laat u daar mee volstromen, zodat symbolisch de ontstane leegte opgevuld wordt met positieve kracht, met Liefde, warmte, vreugde, rust, hoop en verlangen;  ja, met een zekerheid het nu goed te zullen doen.

Jaag het kwelduiveltje weg, maar wees er niet boos op.  Ze zijn er maar omdat we ze zelf hebben toegelaten.  Wij hebben hen voeding gegeven, misschien onbewust, maar het is gebeurd.  En zij leven verder in ons als parasieten.  Wees er niet boos op, ook zij doen maar hun taak en hebben daar hun leven in.  Ook zij doen maar wat God hen oplegt, maar zij leven uit energieën van mensen: de negatieve gedachten, gevoelens, woorden en handelingen van mensen zijn hun voeding, maken hen sterker, doen hen leven.  Krijgen ze geen voeding, dan moeten ze terug, of blijven in hun gebied van bestaan, en gaan er verdorren, en afwachten tot ze ooit door Liefde verhoogd worden, getransmuteerd worden tot wezens die het Licht verdragen, tot ze terug opgenomen worden in het Licht.  Dit is dan hun ‘lijden’ en daarom willen ze in het bijbelverhaal niet uit het land van de mensen gezet worden.

Ze zijn voor mensen geschapen, ze moeten door mensen verhoogd worden, bevrijd worden; wat dan evenzo de bevrijding is van de mens.

Daarom bracht Jezus die waanzin-lijkende boodschap: “Heb uw vijanden lief.”  Heb ook het kwade lief, want het kwade er is om u omhoog te stuwen en om door u getransmuteerd te worden.  De mens mag op eigen tempo deze wereld van goed en kwaad terug oplichten, omvormen tot een wereld van Licht, waarin Ê en        in een eenheid zijn, in een volledigheid versmelten. Een hoogst unieke en goddelijke taak,  zelfs niet voor engelen weggelegd.  Natuurlijk kan de mens dit niet alleen; hij heeft de inspiratie, de leiding en medewerking nodig van die hogere Lichtwezens, van de Christus, van de Geest Gods, want uit zichzelf kan hij ook niets.  Maar hij is wel de uitvoerder, de werkkracht van God in deze stoffelijke, duale wereld, daarin mag hij heersen, binnen de wetten en mogelijkheden die gegeven worden.

Dus wees fier op uw mens zijn !

Wees fier op de machtige gave van vrijheid en keuzemogelijkheid die ge gekregen hebt.

Wees fier op die machtige taak die ge gekregen hebt : LIEFHEBBEN.  Het goeie, wat ge graag hebt – zo mag je beginnen – maar ook datgene wat het je moeilijk maakt : je obstakels, je verleiders, je zwakheden =  je kwelduiveltjes !

Want leer eerst je eigen zwakheden lief te hebben (= aanvaarden), dan kan je er ook uit leren wat je nog kan ontwikkelen.  Dan gaan je ook de middelen en de kansen aangeboden worden om het op één of andere manier te leren, om jezelf te veranderen, te ontwikkelen zeg maar.   Heb je kwelduivel lief, en hij loopt weg; want dat is geen voeding voor hem. Hij wordt gevoed door jouw boosheid, door je triest, je angst.  Als je boos bent op je zwakheid, dan lacht hij en leeft hij op, dan ga je nog meer in de fout gaan, je zondigzijn nog meer bestendigen, tot het zelfs in fatalisme of depressie uitmondt. Dán zegeviert het lagere in je.  Stuur je er echter liefde naar toe, d.w.z. aanvaardt dat het er is, aanvaard de les die het je wil leren, wees er vriendelijk tegen, dan sta je er bóven en zal het jou gehoorzamen. Ja, het zal nog wel terugkomen en proberen je om de tuin te leiden als hij voelt dat je niet standvastig bent.  Ben je echter kordaat en zelfzeker, dan zal hij verdwijnen, en misschien later wel een grotere en sterkere broer op je afsturen, dat wel.

Ook Jezus werd beproefd en verleid tot het allerlaatste moment, door de allermachtigste van dat gebied zelf.  Maar ook deze werd met lege handen weggestuurd.  Jezus bleef in zijn waardigheid en vertrouwen, in verbondenheid met Zijn Vader, dé Grote Baas van allen en alles.  En iedereen kan dat !  Het is alleen de mate van uw geloof, het geloof dat bergen verzet.  Het vraagt geen bovennatuurlijke kracht, geen goocheltrucs, magie of wat dan ook.  Het vraagt alleen dat krachtige geloof, gedragen door een innige Liefde voor de Vader, voor het Licht, voor alle Krachten van Liefde die er zijn om mensen bij te staan, voor Jezus zelf.   Het geloof in de Liefde is uw kracht over welke vijand dan ook.  Laat uw kogels, kogels van Liefde zijn : gedachten van hoop en vertrouwen in het goede, in iets goddelijks in allen en alles, iets dat kan bemind worden en Liefde nodig heeft.

Het is een impuls die ingaat tégen de rede van de wereld en het verstand, tegen de logica van het lagere (het kwade).  En daarom is er zoveel weerstand tegen, want het is de dood van dat lagere, dat ook zijn leven wil. Het is alleen een ‘ander’ leven dat zij moeten krijgen. Heel Jezus’ leven was een toonbeeld hoe je met tegenstand, verleiding en bekoring omgaat.  Nooit het kwade met kwaad beantwoorden. (De ene wang en de andere weet je nog… ) Alleen Liefde – het Hogere, God in jou, de Wil van de Vader – voor ogen houden en dat de leiding geven, en daaruit handelen, ook al zou je er slecht bij varen.  Maar dat kan en zal niet gebeuren, want God wil je niet laten lijden, als het enigszins anders kan, als je ziel er niet zelf voor kiest.  Er zijn beproevingen, louteringen, om je weerstand en bewustzijn te testen en ontwikkelen, zeker wel, maar zie het niet als lijden.  Een topsporter ziet ook veel af voordat hij op het podium staat.

En, hoe zou je het kwade kunnen liefhebben als je het niet kent, als je niet ondervindt wat het is?  Hoe ga je als wijs mens je goedheid benutten?  Door op een pedestal te staan pronken, of stilletjes thuis je goedheid aan God aan te bieden?  Neen, echte heiligen, alle groten hebben hun Liefdeskracht in de weegschaal van + en – geworpen, om de   –  omhoog te duwen, lichter, heiliger te maken, het  negatieve   te transformeren.  Daar kwam Jezus ook voor, en dat is tenslotte Zijn kruis geworden.  Geen kruis van lijden, maar een kruis van bevrijding, van overwinning op het lagere.  De twee andere kruisen op golgotha  – wier benen wel werden gebroken, – waren kruisen van straf en lijden.  Jezus’ kruis was zelf opgenomen omdat het niet anders meer kon, omdat mensen Zijn Liefde niet wilden accepteren.  Wel, Hij heeft ook dat  –  aanvaard en het door Zijn Liefde, de Liefde van de Christus, aan banden kunnen leggen.  Het werd nog niet volledig getrans-formeerd, weggenomen van de Aarde.  Het heeft nog zijn taak, het krijgt nog teveel voeding van mensen.  Maar Jezus heeft een belangrijke stap gezet, een opening gemaakt waarlangs een ieder die het wil, de overgang naar het Licht kan maken. (boven de  + en – ) Bekijk Zijn leven minutieus, en doe ook zo.  Op uw eigen wijze, op uw eigen tempo, stap voor stap, de berg op, het Licht tegemoet !

Met dank aan de Inspirator.

 

Hul u in pronkgewaad !

Hul u in pronkgewaad !

Jes. 52, 1-6 :

Ontwaak, ontwaak, hul u in macht, gij Sion.

Hul u in pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad.

Geen onreine gaat meer bij u binnen.

Schud het stof van u af en sta op en zet u op uw troon, Jeruzalem.

Maak los de ketens om uw hals, gevangene, gij dochter van Sion…”

 

De tijd van afwachten, van bidden en hopen is voorbij. Alle voorbereidingen zijn getroffen, de nieuwe tijd is daar.

Het is uw wereld, uw leven. maak er nu van wat jullie harten verlangen, los van alle tegenkanting, alle vooroordelen, oude gewoonten en denkbeelden: ‘Maak los, de ketens om uw hals.’

‘En trek uw pronkgewaad aan’, uw lichtgewaad. Stap in uw eigen, oorspronkelijke kracht, die goddelijk is van aard. Die kracht is uw sterkte, uw drijfveer, zonder op eigengewin en macht uit te zijn.

Geloof in uw kracht, de kracht van uw ziel, uw goddelijke Zelf. Geen lagere, onreine geest kan bij u binnen als gij hem niet toelaat. Als gij de ketens in uw denken en voelen afgooit, ben je vrij en krachtig, de kracht van je ware Zelf, de Christus in jou.

Hij is met jou, erken Hem, Hij die zegt: “Hier ben Ik!” (Zie Jesaja vers 56,6)

Als je wordt belaagd door een onreine geest, d.w.z. door verleiding, misleiding, zwakheid.., geef niet opnieuw toe aan de zwakheid of angst. Het is niets van jezelf, het is slechts een energie die je van Mij en van je Zelf wil weg halen. Niet om je te treiteren, misschien wel om je te testen, maar vooral om je in je eigen Kracht te doen opstaan. Laat je niet overweldigen door die verwarring, die oude reflex of angst, maar haal diep adem in je buik en denk aan Mijn Kracht in jou, die tevens jouw Kracht is, en doe dan wat je hart verlangt.

De keuze mogelijkheid blijft nog bestaan, maar je voelt nu, beter dan ooit, wat goed is voor jou, voor jou spiritueel welzijn, goed voor je gemeenschap, goed voor je wereld. Sta op, stap in je kracht en doe wat je altijd al hebt willen doen: liefde, harmonie en voorspoed in het leven voortbrengen, niet voor jezelf – hoewel je zelf de eerste genieter bent – maar uit Liefde en eerbied voor Hem, in dienstbaarheid aan Hem die in je woont.

 

De macht van de andere is gebroken. Uit.

De Straal van Liefde en zachtheid is onherroepelijk aanwezig. De macht zal verteren, instorten, en wérkelijke macht: de Kracht van Zachtheid zal het overnemen. Nog even geduld en je zal het ook in de aardse werkelijkheid waarnemen.

Werk mee aan de aanzet ervan. Wacht niet op anderen, sta op, hul u in uw lichtgewaad. Stap in de machtige, vreugdevolle kring van Lichtbroeders, van Christus je Heer en laat de nieuwe wind waaien : liefde, broederlijkheid, eerlijkheid, vrijheid, openheid, vriend-zijn, trouw, standvastigheid en zelfs speelse creativiteit. Vreugde!

De vreugde is de streling van je Vader! Hij ziet jouw goede wil en daadkracht, Hij ziet in jou weer de stralende, goddelijke Kind dat ooit van Hem uit ging om de wereld te bevloeien met Liefde, maar dat ben je vergeten geraakt. Nu herinner je weer die zelf gekozen opdracht en je bent vol verlangen het nu waar te maken.

Doe het, sta op uit het stof van valse bescheidenheid, sta op en ga!

Wij zijn met je, de Vader, de Zoon en de Geest.

Nooit eerder was je beter gewapend, nooit eerder had je zo vele mogelijkheden, ook al zie je ze nog niet duidelijk, heb geduld en vertrouwen tot de volle openbaring van het Nieuwe er is. Maar maak je klaar, bereid je hart, verdiep je vertrouwen, vertrouwen in Ons en vooral in je Zelf, dat deel is van Ons.

Schep de nieuwe wereld in je geest, in je plannen, in jouw doen en de goddelijke Moeder zal ze op de juiste tijd in werkelijkheid voor je ogen zichtbaar maken.

Ontwaak, ontwaak, hul u in uw macht, gij Sion!

Onze zegen ligt overvloedig over je heen.

Wees niet bang, maar ga, ga in Vreugde en Vrede!

 

Wil alles verkrijgen wat je hart verlangt.

  Wees blij mets niet, om niets.”