“We zijn allen magiërs van Liefde.”

Allen weten we perfect hoe we met Liefde moeten omgaan.  Het is onze oorspronkelijke aard van zijn, het zit ingebakken in ons wezen.  We moeten het handelen in Liefde niet overlaten aan de priesters, heiligen en ingewijden, alsof zij dat beter zouden kunnen dan de gewone mens.  Neen, het is aan iedereen gegeven, iedereen kan dat  en weet dat.  Zoals iedereen toch weet hoe hij/zij een vrouw/man moet versieren !  Wéét !  Durven doen is misschien iets anders, maar instinctief, intuïtief, weet men wat men moet doen om iemand anders met liefde en tederheid moet omgeven – b.v. je kind, je petekind, je troeteldiertje…  Die lichtende blik in je ogen, die bijzondere glimlach op je gezicht, de tedere aanraking, de zachte diepe handdruk, een omhullende omarming, die onverwachte zachte hand op de schouder, die woorden die je gebruikt, de manier waarop je ze toefluistert…  Het spreken met de ogen, de taal van je handen, de straling van je hele zijn is een uitstorting van innerlijk stralende Liefdesenergie.

Als we het zo stellen zullen we toch wel erkennen dat we allemaal die gave bezitten, of toch wel weten hoe we het willen of zouden kunnen doen. Ieder mens bezit werkelijk een innerlijke onbegrensde ‘kernreactor van Liefde’, die hij continu op hoge frequentie kan laten ‘stralen’.  Kernenergie is stralingsenergie.  De energie die onze kernen beweegt is Liefde, stralende Liefdesenergie vanuit de kern van het heelal.  En onze kernen werken identiek zo in de microkosmos van ons bestaan (ons lichaam, onze leefwereld, onze Aarde).  Alleen, er werden behoorlijk wat stoppen op gezet.   Zelf produceren we sinds lange tijden antistoffen die de kernreactie moeten vertragen, doen afnemen om ze zélf onder controle te houden. (Zoals overigens een aardse kernreactor ook onder controle moet worden gehouden!)  Zodoende zijn we zo ver geëvolueerd dat we niet meer beseffen dat er een innerlijke liefdesreactor aanwezig is.  We geloven meer in de anti-liefdesenergieën die we produceren zodat we gaan denken dat dát onze ware aard is.  We ‘kunnen’ niet meer anders.  Het ongeloof in de eigen liefdeskracht, het niet durven handelen vanuit de oorspronkelijke energie (de instraling van het hart, de intuïtie), het zichzelf kwalificeren als ‘ik kan dit niet’, ‘ik heb dat niet’ is juist de kracht van het kwade, de niet-liefdesenergie.  Een kracht die gebaseerd is op illusie, die door een massa tot waarheid is verheven (afgod!). Het geloof in de eigen onuitputtelijke innerlijke liefdeskracht – de “IK BEN Tegenwoordigheid” – is die ondergang van die illusionaire kracht; en de toepassing van de Liefdeskracht in je leven is jouw bevrijding en opstanding!

Dat wat eens natuurlijk was, lijkt ons nu een hele opgave : het altijd liefdevol zijn, verdraagzaam, tolerant en vergevingsgezind…  Het lijkt ons zo moeilijk, juist omdat we zo vele eeuwen anders hebben gedacht en gedaan, omdat er een stuk van ons zelf zó is geworden; zich heeft genesteld in beperking, onvolmaaktheid en tijdelijkheid, zich heeft gebonden aan materie, passie en eigen-dom.  We voelen er ons zelfs al zo goed bij dat we aan het andere niet meer denken. Gelukkig is er nog die factor  ‘geluk’, het zich tevreden voelen.  Een stille lokroep die wel tijdelijk kan gesust worden, maar wanneer die steeds de kop opsteekt als we weer te weinig met ‘Liefde’, met echte levende energie omgaan, en zich zal laten voelen als: “Eigenlijk ben ik toch niet écht gelukkig.”  De mens voelt een ontevredenheid en gaat weer bewust of onbewust opzoek naar andere dingen, genoegens, mensen…

Maar, ‘a thing of beauty is a joy for ever.’ Iets werkelijks moois heeft een hoge graad aan liefdesinhoud.  Zo iets is steeds waardevol en blijft voldoening schenken.

liefdeskracht

Als we opnieuw durven en willen geloven in onze eigen liefdeskracht; opnieuw durven geloven in de ‘God in ons’, onze machtige “IK BEN Tegenwoordigheid”, en als we opnieuw willen en durven handelen naar de Stem van ons hart – vrij en onbevangen als een kind, “Wees als kinderen” werd er toch gezegd ! – hervinden we opnieuw de kracht van onze eigen oorsprong, onze kernreactor van Liefde, en worden we terug het beeld en de uitdrukking van onze ware aard, ons ware Zelf, die eindeloos gelukkig is, eeuwig jong en krachtig, één straling van Liefde en enthousiasme die aansteekt en be+geest+ert, die vernieuwt, opbeurt en transformeert. Een nieuwe, herboren Christus is opgestaan!

Verbind u steeds opnieuw en opnieuw met die innerlijke Christus in de kern van uw wezen – uw  kern+re+actor – om alles met Liefde te bezien, te vormen en om te vormen, tot heil en glorie van uzelf, en de wereld, maar vooral tot eer en glorie van Hem die het toekomt, de Kern van alle Liefde, GOD, die wij ‘onze Vader’ noemen.

Houd niet op LIEFDE te DELEN, LIEFDE te ZIJN, een magiër van Liefde te zijn. 

sierlijn

Liefde uitstralen

Liefde uitstralen is het doel en de bestaanszin van de mens.

Liefde uitstralen is de reden en de oorzaak van de schepping ‘mens’ door God.

Liefde uitstralen kan de mens reeds nu,

maar het ten volle uitstralen als een zon is slechts mogelijk als de mens

tot het volle bewustzijn is gekomen van zijn oorsprong en identiteit, die goddelijk is.

 Liefde uitstralen is een facet-van-zijn aan Gods kroonjuweel.

God als moedersteen, de ruwe, ongeslepen diamant.

De mens als facet dat eraan geslepen wordt in de slijpmolen van het leven.

Daardoor kan de innerlijke, almachtige schoonheid van de Godsdiamant tot uiterlijke schittering komen.

 Dit slijpingsproces noemen wij ‘schepping’ en ‘evolutie’.

Het is slechts God die zichzelf wil laten zien.

 De mens heeft geen ander en hoger doel dan Liefde te zijn,

op zijn eigen, persoonlijke en unieke wijze.

Alle wijsheid, alle gaven en krachten dienen tot niets,

dienen slechts om Liefdesstralen voort te brengen.

Alle capaciteiten en krachten kan men voorbij gaan,

als men zich richt naar de Kern, de kracht van de innerlijke diamant,

als de mens zijn “IK BEN” verenigt  met de “almachtige IK BEN”, die alle Liefde is.

 “IK BEN LIEFDE”

is daarvan een korte maar heel krachtige bevestiging.

En zo is het.  Aom.

 

liefdesbloem

Waar men de aandacht op richt, dat trekt men aan.

Dat is een belangrijke geestelijke wet, het is goed daar bewust van te zijn en deze wet voor het goéde te gebruiken.  Als we bijvoorbeeld, een probleem hebben, we worden met iets geconfronteerd, dan kunnen we ofwel

ð  Onze aandacht richten op het probleem, op de moeilijkheid.  Dan trekken we krachten aan die onze problemen gróter maken.

ð  Onze aandacht richten, ons bewustzijn verheffen bóven en voorbij het probleem.  Innerlijk de oplossing al voelen, al zien en ervoor danken. Dan trekken we krachten aan die de oplossing, die een harmonische uitwerking dichterbij brengen.  Hoe sterker ons geloof, ons vertrouwen en ons dankgevoel hierin, des te sneller treedt de oplossing tevoorschijn.

Vaak vormt ons aards verstandelijk denken hierin een rem, een blokkade.  Ook ons gevoel, dat zich geraakt voelt, kan moeilijk het probleem loslaten. Deze remmingen kunnen we voor een groot stuk neutraliseren door te zeggen :

“Goede God, ik begrijp niet goed hoe dit nu goed kan aflopen; of hoe ik hiervoor een goede oplossing kan vinden.  Maar, ik wéét dat Gij meer kunt dan ik nu  besef.  Ik geef dit ‘gegeven’ aan U, en ik dank voor de Liefde, voor het licht en de Wijsheid waarmee U dit alles omgeeft, zodat het beste mag gebeuren voor mijn ziel en voor alle betrokken zielen.  Ik vertrouw op U en ik dank U met een vreugdevol hart, want in mijn hart weet ik dat Uw Liefde en Wijsheid wonderen kunnen doen.”

 Zo geven we aan, dat we vanuit ons ‘ik’ het niet kunnen begrijpen; maar dat ons bewustzijn – in verbondenheid met ons hoger IK -vertrouwen heeft in de ongeziene en ongekende mogelijkheden van Liefde en Wijsheid.   Dan worden die inzichten ook ontvángen in een geest die zich overgeeft aan Zijn leiding, dan wórden die mogelijkheden ook gezíen door ogen die geloven, dan worden die mogelijkheden ook gevóeld door een hart dat vertrouwen heeft. Zie eens hoe Jezus met problemen, omgaat.   Als een zieke bij Hem komt, zegt Hij dan : “Nu ben je er erg aan toe.  Ach, wat ben je toch ziek…?”  Hij zegt: “Ik wil het, wordt rein.  Sta op, neem uw bed en wandel…”  Hij zag en voelde wel de hindernis (het probleem) maar Hij gaf er geen enkele voeding aan via aandacht, via woorden of handelingen.   Hij kende die wet : waar men aandacht aan geeft, dat wordt groter.

Zijn denken, Zijn gevoel, Zijn spreken en handelen hadden zich verénigd met het volmaakte om het volmaakte tevoorschijn te kunnen brengen bij deze mensen.  Vergeten we ook niet dat deze mensen zélf al een flinke innerlijke weg hadden afgelegd in hun bewustzijn, in hun denken en in hun voelen, om tot herstel te komen.  Het contact met Jezus was dan ook het slotakkoord waardoor hun ‘herstel’ volledig werd: Zijn woorden, Zijn aanraking, Zijn energie deden dan nog díe toevoeging waardoor lichaam en geest van de patiënt totáál ‘her-steld’ werden:  ze werden terug in de juiste orde en energie ge-steld (hersteld) zoals het goddelijke het voor ieder wezen heeft voorzien.

Beseffen wij hoe wij, vaak onbewust, disharmonie vóeden, aansterken door er zoveel aandacht aan te geven via het denken en voelen?   Door er over te spreken, door er commentaar op te geven, door het verleden terug op te halen, door al zorgen naar de toekomst  te projecteren …? Het is niet Gods bedoeling dat we zó zouden leven, dat we ons  leven zo zouden bederven.  Geef dan ook niet aan Hem de schuld als iets niet goed gaat. God heeft ons de macht gegeven ons te verénigen met Zijn Volmaaktheid, zoals ook de ware Zoon zich altijd met Vaders Volmaaktheid verénigt.  Vanuit deze veréniging, vanuit dit levende bewustzijn kon en kan Christus diegenen verheffen (herstellen) die het Volmaakte kunnen en willen aannemen in hun hart, in hun ziel, in hun verstand en met al hun krachten.

Al onze levenservaringen zijn daarin slijpstenen, toetsstenen, groeiprocessen.  Enerzijds zijn er onze waarnemingen en gewaarzijn; anderzijds is er ons innerlijk wéten vanuit de goddelijke Liefde+Bron.  Dit vormt het dualistisch strijdtoneel, waarin enkel Liefde en Inzicht ons kan verheffen bóven de dualiteit tot bij de goddelijke éénheid.  Het dualistisch strijdtoneel kan worden ontstegen door te dánken, door discipline te ontwikkelen in de gedachten, in de gevoelens, in onze woorden, in onze voeding (de zuivere fysieke voeding, maar het belangrijkste is de juiste geestelijke voeding).

Danken, loven, vreugde en trouwe aanbidding van de goddelijke Waarden en Waarheden doorbreken de dualistische, aardse barrières en  verénigen ons met onze ware oorsprong en doel:  God, wij zijn de vreugdevolle, lichtende Tempels van Uw Liefde.  Dank! Dank! Dank!

 

Paulus schrijft in Romeinen 12: 12

En nu, broeders, smeek ik u bij Gods erbarmen: wijdt uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die bij u past. 

Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt gij in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt.

 

diamant

 

Nieuw Zijn

Wat betekent ‘nieuw’ voor God?

God is steeds nieuw.  Hij is op hetzelfde ogenblik dat wat was en dat wat komt, dat wat oud is en dat wat nieuw is.  Hij kent die twee fazen van tijdservaring, Hij kent evolutie, maar ervaart ze op hetzelfde ogenblik.  “Ogen-blik” : ze zijn beiden in het blik van Zijn ogen = in zijn bewustzijn vervat als moment  NU,  ZIJN,  IK BEN.

Als mens kunnen we ons dat niet voorstellen omdat ons bewustzijn van de toekomst versluierd is.  We kennen het oude, het verleden, maar zijn onwetend omtrent onze toekomst. We leven op de grenslijn tussen kennen en niet-kennen.  Dit spanningsveld veroorzaakt de ‘spanning’ in het menselijke leven, dat men kan ervaren als boeiend, uitdagend, vernieuwend – positief bekeken – of als beangstigend, stresserend, remmend –  negatief bekeken. Dit spanningsveld is uniek aan het mensenrijk, daarom wordt het zo nauwgezet, nieuwsgierig én met veel Liefde en waardering gevolgd door vele grote Wezens in het geestesrijk.

Maar juist dit spanningsveld biedt de mogelijkheden om snel en intensief te leren, te ervaren en bewust te worden.  WAARHEID wordt door het VUUR van Liefde en loutering in de ziel ingebakken voor eeuwig, en er ontstaat als ’t ware een ‘nieuw’ lichtend wezen =  de GODSMENS. De mens die opgestaan is in volle bewustzijn van zijn Goddelijkheid.

Dit, als de kosmische betekenis van ‘nieuw zijn’.

 

Als mens kan je het best zo aanvoelen:

Elk ogenblik ben je ‘nieuw’.

Bij elke IN-ademing haal je nieuwe levensessentie naar binnen.

Bij elke UIT-ademing breng je iets nieuws naar buiten.

Bij elke inademing wordt je geboren.

Bij elke uitademing geef je opnieuw je geest.

D.w.z. : bij elke nieuwe IN-spiratie kan je een nieuw IN-zicht oprapen, kan je een nieuwe gedachte, een nieuwe mening hebben.  En bij elke UIT-ademing kan je een nieuwe start : een andere richting kiezen, een nieuwe weg UIT-gaan; een nieuwe daad stellen, een nieuw initiatief opstarten.

D.w.z.: JE KAN STEEDS OPNIEUW BEGINNEN.  JE KAN STEEDS VAN GEDACHTE VERANDEREN.

Laat de moed niet zakken, elke dag is een nieuwe dag.

Ademen gaat over lucht.  Lucht staat voor geestelijke energie, lucht is denken. We leven echter in de vaste materie waarin we soms ‘vast’ komen te zitten; meestal door onszelf aan een overtuiging, een instelling of een persoon vast te binden.  En die situatie kunnen we niet zo maar met een vingerknip (een ademing) veranderen. ! Merk op: soms ademde (blies) Jezus over iets of iemand en het nieuwe, het wonder, kwam te voorschijn !

Als aards mens echter kan je de materie niet zo zomaar wijzigen.  Je kan echter wel steeds de “geestelijke” inwerking wijzigen:  HOE ga ik er mee om?  Hoe denk ik erover?  Hoe reageer ik op de uitdaging?  Laat ik mij meeslepen, laat ik mij uit evenwicht halen of blijf ik in mijn eigen kracht?  Wekt die situatie boosheid, afgunst, jaloezie, achterdocht, twijfel, angst in mij op of wil ik het NU bekijken in hoop en openheid, alertheid, verdraagzaamheid, in zelf-vertrouwen en wijsheid ?    Deze instelling werpt een heel ander Licht op dezelfde situatie en dán kan er ook iets ‘nieuws’, een nieuwe oplossing geboren worden.  Dit heeft soms wel wat TIJD nodig – tijd als maat van vertrouwen en bewustzijn – eer de oplossing ook in de materie te voorschijn komt.  Maar blijf met uw bewustzijn bij de nieuwe visie, en een goede oplossing zal zeker voor de dag komen. Vervalt men terug in het oude patroon, dan is het – om bij het beeld van de ademhaling te blijven – als iemand die terug de uitgeademde lucht inademt, wat alleen maar versuffing en verderf voortbrengt.

Zo kan elk ogen-blik NIEUW zijn.  Elke inademing een nieuw begin, elke uitademing een nieuw leven.  Het is een leven in de hoge trilling van het NU-moment.  Het willen opnieuw beginnen, elk jaar, elke maand, elke dag, elke minuut, elke inademing is het op weg zijn naar “eeuwigheid”, het eeuwige zijn.

bloem nieuwzijn1

NIEUW  =  NU – EEUWIG zijn.

 Nieuw : het bewustzijn een trapje hoger verheffen.  Dit is heel eenvoudig: richt je aandacht op iets Hemels, iets goddelijks zoals jij het aanvoelt.  Denk aan volmaaktheid, aan de engelen of de Meesters, aan de Christus Jezus.  Aan je eigen Goddelijke “IK BEN”.

Het is toch zo: wanneer voel je je ‘nieuw’ en herboren?  Als je blij en gelukkig bent, als je verliefd bent in het bijzonder. Als de levens-vreugde en kracht zoals bij een jong veulen door de aderen stroomt. Als het innerlijk vuur, dat meestal maar een smeulend ashoopje is, weer in heftige jeugdige vlammen oplaait. Een mens voelt zich nieuw als alle tekortkomingen en zwakheden, kwaaltjes en pijnen even als sneeuw voor de zon uit ons bewustzijn wegsmelten.  Dus wanneer het bewustzijn ópgetrokken wordt, gericht wordt op een hogere staat van ZIJN, op de Goddelijke kern (de MANNAS) die eeuwig volmaakt en nieuw is, dan trek je die ver-nieuwende energie naar je toe en voel je je als ‘nieuw’.

Wil je eeuwig jong en nieuw blijven?  Blijf zoveel mogelijk met uw bewustzijn in nauwe verbondenheid met de goddelijke Tegen-woordigheid in uzelf – uw “IK BEN Tegenwoordigheid”.  Verenig u met uw eigen volmaakte, eeuwige staat van zijn, en de pure, goddelijke prana, het leven-gevend fluïdum zal zuiver en ongehinderd door heel uw wezen stromen. Goddelijke Gezondheid zal altijd uw deel zijn.

U bent niet afhankelijk van de materie!  Herinner u dat er ook nu mensen leven enkel en alleen van de zuivere prana, zonder enig materieel voedsel en toch prima gezond zijn!  
Laat Gods Leven en Liefde elke minuut, bij elke inademing, uw denken, voelen en handelen doordrenken, en u zal steeds vernieuwd, geheeld en gezalfd worden.

 

gezondzijn

 

 

Gij zijt het zout der aarde…

Straffe woorden die Jezus op de berg tot Zijn apostelen sprak –  en niet zijn uitgesproken tot de menigte. De apostelen waren al uitgekozen uit de mensenmassa, het waren al mensen met ‘inhoud’, mensen met veel goede wil en spirituele bereidheid. Een aantal van hen waren reeds volgeling van Johannes de Doper maar zijn dan met Jezus verder opgetrokken. Jezus heeft ze verder geleerd, opgeleid, gesterkt en met deze woorden aangespoord om er iets mee te gaan doen, om hun licht te laten stralen in de wereld en niet te verbergen onder de symbolische korenmaat.

Knijpt dit schoentje ook niet aan onze voet? Horen we Jezus die woorden ook niet uitspreken diep in ons hart? Als lezer van ‘Abba’ ben ik ervan overtuigd dat u ook vol goede bedoeling zit, dat u een lief en wijs mens wil zijn die spiritueel vooruit wil. U bent ook niet meer de eerste de beste, u bent niet zomaar één van de velen, één die met de grote massa meeloopt. Je zou eveneens een leerling kunnen zijn die hongerig is naar hogere wijsheid, naar spiritueel voedsel. Tot zo iemand zegt Jezus: “U bent het zout der Aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten?… Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!…” (Matt. 5, 1316)

De wereld van vandaag ziet er nog steeds een geweldige troep uit, een bruisend, kokend vat waar alles door mekaar vloeit, waar de orde en discipline verloren lijkt, waar het nog teveel ‘ieder voor zich’ is en wie niet neemt, niets heeft. Alles staat op zijn kop… Het Koninkrijk waar Jezus voor opriep lijkt verder weg dan ooit… Juist dán zegt Jezus tot zijn getrouwen: “Gij zijt het licht der wereld…” Hij rekent op ons dat we vasthouden aan ons geloof in de kracht en de waarheid van de Liefde, aan ons geloof in goedheid en gerechtigheid en niet klagen en ontmoedigd raken, dat we niet gaan mee discussiëren en meeroepen dat alles om zeep is. Als wij niet meer opkomen voor het goeie, wie zal het dan nog wel doen? Wie zal er nog licht en hoop brengen in deze duistere tijd?

 

Wees u bewust van uw ‘goddelijke oorspronkelijke waarde’ van liefde en wijsheid, die ge al hebt opgebouwd en die uw eeuwige waarde en schoonheid is. Laat dit licht stralen door gewoon uzelf te zijn, conform de principes die ge in uw hart meedraagt, de principes van de Christus, de principes van een waar christen. We hebben geen nieuwe kerk nodig, we hebben christenen nodig die zijn wat ze moeten zijn, die aanstekelijk zijn in goedheid en liefde. En het is geen makkelijke opdracht, want Jezus zei ook: “Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt (pest!) en lasterlijk van kwaad beticht (roddelt) om Mijnentwil. Verheug u en juich, want groot is uw loon in de hemel.

Verheug u als men over u roddelt, als men u pest… Ja, dat is wel omgekeerd als dat we van nature zouden reageren. We worden bang, boos, depressief of agressief en dergelijke meer, en dan zegt Jezus: “Verheugt u…” Ja, wees blij want het betekent dat ge goed bezig zijt, dat het Koninkrijk in u aan het ontwaken is! Dat uw hemelse bankrekening aan het aanhopen is! Opmerkelijk is dat die vreugde juist uw bescherming zal zijn tegen verder geroddel, want uw belagers voelen dat ze u niet meer kunnen raken, dat ge sterker zijt dan ze dachten…

‘Gij zijt het zout der Aarde, het licht van de wereld.”  Laat deze woorden trillen in uw hart, koester ze, laat ze helemaal binnenkomen en het zal krachtvoer zijn voor je ziel. Een ondersteunende Liefde van heel het Broederschap om door te gaan, om vol te houden met lief zijn, om nóg liever te zijn en je best te doen. Niet dat je nog zoveel beter moet worden, neen. God, Jezus gelooft nu al 1000 %  in u! Je bent goed, je bent liefdevol, je bent krachtig en waardevol. Wees het ook, houd vol en ga door met te zijn wie je werkelijk bent, ook al lijkt de wereld dat niet te begrijpen, ook al lijkt het alsof de wereld helemaal andersom te draait. Houd vol, doe voort, jij bent het zout der Aarde. Zout = gekristalliseerde wijsheid. Jezus en alle engelen en broeders staan achter u om te steunen, te inspireren, om uw hart met vreugde te vullen, want jij bent één van hen! Een lichtje in de wereld, die het durft licht te zijn. Als Jezus u en mij daartoe aanspoort, is het juist omdat Hij achter ons staat en ons nooit, nooit ofte nooit in de steek zal laten!